Curriculum globALE

Andragoška obuka je namijenjena prvobitno institucijama i organizacijama u polju obrazovanja odraslih koje žele biti sigurne da nivo osposobljenosti njihovih predavača zadovoljava profesionalne standarde. Curriculum globALE, koji je u svijetu priznat kao okvir koji osigurava kvalitet pruža međunarodni standard koji je namijenjen, osim uposlenika institucija za obrazovanje odraslih, i drugim zainteresovanim grupama eksperata i donosiocima odluka u oblasti obrazovanja odraslih.

Kada je u pitanju europski referentni okvir, Curriculum globALE bi bio klasifikovan negdje oko 5. nivoa EQF-a, odnosno, kratki program univerzitetskog nivoa isppod diplome „Bachelor“. Curriculum globALE je usmjeren na kompetencije te se, samim tim, povezuje sa tendencijama koje su dugo prisutne u polju obrazovanja odraslih, te je usmjeren prema konkretnim ishodima učenja, a u skladu sa orijentacijom savremene obrazovne politike.

Ne postoje isključivi kriteriji podobnosti za polaznike. Ipak, budući da obuka snažno naglašava neophodnost primjene i refleksije u praktičnom radu, polaznici moraju imati mogućnost da primjene svoje stečene kompetencije u stvarnim situacijama. U idealnom slučaju, polaznici bi već trebali posjedovati osnovna andragoška znanja te raditi kao nastavnici u obrazovanju odraslih kada započnu program usavršavanja. U svakom slučaju, neophodno je da imaju priliku započeti takav posao za vrijeme programa obuke.

Svrhe ove edukacije:

  1. Unaprijediti profesionalizaciju nastavnika za odrasle pružajući zajednički referentni okvir;
  2. Da služi kao podrška onima koji pružaju obrazovanje odraslima u vidu osmišljavanja i primjene programa za obuku nastavnog osoblja;
  3. Da njeguje razmjenu znanja i međusobno razumijevanje između nastavnika za odrasle širom svijeta.

Napomena: Program je akreditovan od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.