Ekonomski tehničar

Polaznici se osposobljavaju za rad u raznim kompanijama, bankama, vladinim organizacijama, osiguravajućim društvima, investicionim fondovima. Cilj nastavnog plana i programa je da učenici steknu sposobnosti vezane za ekonomiju, organizaciju i menadžment preduzeća, savremenu poslovnu korespondenciju, poslovnu informatiku itd. U toku školovanja, izučavaju se predmeti usko povezani sa strukom, dva jezika, kao i opšti predmeti.

Učenici sa diplomom ekonomskog tehničara su osposobljeni da obavljaju sve vrste knjigovodstvenih, komercijalnih, računovodstvenih i blagajničkih poslova. Pored toga, sposobni su da vode poslovnu komunikaciju, sastavljaju godišnje izvještaje itd. Odlikuje ih savjesnost i odgovornost u obavljanju poslova, spremnost na timski rad, tačnost, ažurnost, sistematičnost i dobre komunikacijske sposobnosti.

Zadaće ovog obrazovnog programa:

  • Osposobiti polaznika za obavljanje poslova ekonomskog tehničara;
  • Kod polaznika razviti vještine poslovne komunikacije;
  • Kod polaznika razviti socijalne vještine;
  • Kod polaznika razviti samostalnost u radu i profesionalnu saradnju sa kolegama i saradnicima.

Predviđeno trajanje ovog obrazovnog programa je 800 sati, od čega 400 sati teoretske nastave, a 400 sati praktične nastave.