Grafički dizajn

Nakon završenog kursa, polaznik će znati sam izrađivati promotivni i marketinški materijal poput brošura, letaka, flyera, billboard-a, postera i sl. Edukacije će biti bazirana na dva osnovna programa za grafički dizajn iz Adobe paketa (Adobe Illustrator i Adobe Photoshop) koji su neophodni za izradu materijala, te samo učenje grafičkog dizajna. Sama edukacija će sadržavati i dio teorije vezane za grafički dizajn, dok će fokus biti na praktičnom dijelu, tako da polaznik nakon završenog kursa ima dovoljno znanja za osnovni rad u oba programa.

Preduslov za ovu nastavu jeste minimalna srednja stručna sprema polaznika sa kojom se osigurava što bolje shvatanje materijala, programa i samim time bolje praćenje nastave, te sami rezultati nakon uspješno završene edukacije.

Bez obzira o tipu oglašavanja, klasičnom ili digitalnom, u savremenom društvu je potrebno posjedovati znanja o osnovnim alatima za kreiranja dizajna što su u suštini programi iz Adobe paketa. Osnovna znanja iz ove oblasti je potrebno imati bez obzira da li se radi o kreiranju vizit kartica, reklamnog materijala, brošura, izradi loga i sl.

Ovaj program za cilj ima polaznika upoznati sa osnovama rada u grafičkim programima kao što su Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, i Corel Draw koji su osnova za kreiranje, oblikovanje i pripremu, kako za štampu, tako i za web, svih oblika publikacija u skladu sa željama klijenta. Polaznik će naučiti oblikovati i pripremati za tisak različite vrste publikacija i ostalih grafičkih proizvoda s obzirom na zadane parametre, koristiti grafičke računalne programe (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Acrobat DC) za samostalno realiziranje idejnog rješenja u zadanim estetskim, tehnološkim i ekonomskim okvirima.

Sadržaj programa:

  • Uvod u dizajn i izdavaštvo;
  • Adobe Illustrator;
  • Adobe Photoshop;
  • Adobe InDesign;
  • Corel Draw;
  • Izrada vizualnog identiteta i/ili nekog od osnovnih oblika oglašavanja.