Kancelarijsko poslovanje

Kancelarijsko poslovanje predstavlja najvažniju pomoćnu djelatnost organa i organizacija.

Kancelarijsko poslovanje obuhvata:

 • Evidentiranje;
 • Čuvanje;
 • Klasificiranje i arhiviranje materijala primljenog i nastalog u radu organa ili organizacija.

U užem smislu kancelarijsko poslovanje obuhvata:

 • Primanje akata – pošte;
 • Otvaranje akata – pošte;
 • Pregledanje i raspoređivanje akata – pošte;
 • Zavođenje akata – pošte;
 • Združivanje akata i dostavljanje u rad;
 • Administrativno-tehničko obrađivanje akata;
 • Otpremanje pošte;
 • Razvođenje akata;
 • Arhiviranje i čuvanje akata.