Organizacija i korporativno upravljanje u javnim preduzećima

Opšti pristup pojmu organizovanja ukazuje na to da je organizovanje prije svega kontinuirani proces koji povezuje međusobno raznovrsne elemente u određenu organizacionu strukturu koja ima odgovarajuća kvalitativna obilježja. Svaka promjena u organizovanju podrazumijeva i prekomponovanje ili uvođenje novih elemenata u organizovani sistem što novom sistemu daje i nova kvalitativna obilježja. Karakter i osobine, pa i specifičnosti organizacionih elemenata nameću stalno traganje za odgovarajućom efikasnom organizacijom, odnosno efikasno organizovanim sistemom. Organizovanje poslovnih sistema uvijek ima za cilj ostvarenje dobiti.

Korporativno upravljanje podrazumijeva skup pravila po kojima funkcioniše unutrašnja organizacija javnog preduzeća, izbor direktora i članova organa upravljanja, nadzor države kao vlasnika, sistem planiranja i izvještavanja, kao i mjerenje postignutih rezultata javnih preduzeća u cilju transparentnosti njihovog rada.

Ono što nudimo našim polaznicima jeste da nauče i dobiju uvid u organizaciju javnih preduzeća, te upravljanje menadžmentom, kao i ljudskim resursima u istim, a sve u cilju unaprjeđivanja znanja i kadra u preduzećima, kao okosnice ekonomije.