Osnovna andragoška obuka

Nivo kvalifikacija koji se stiče nakon Modula „Osnovna andragoška obuka“ jeste osnovni nivo kvalifikacija za obrazovanje odraslih. Drugim riječima, rezultati učenja nakon uspješno završene obuke sačinjavaju kvalifikacije koje bi instruktori, treneri, predavači i slični pojedinci trebali da imaju kao preduslov za profesionalnost u radu. Javno priznati Certifikat je dokaz da osoba posjeduje osnovnu kvalifikaciju neophodnu za instruktore kurseva obrazovanja odraslih/trenere. Da bi se stekla ova kvalifikacija neophodno je završiti Modul obuke koji se sastoji od 120 sati, i to, 60 sati predavanja i 60 sati samostalnog i grupnog rada. Osnovna andragoška obuka je usmjerena na kompetencije te se, samim tim, povezuje sa tendencijama koje su dugo prisutne u polju obrazovanja odraslih, te je usmjerena prema konkretnim ishodima učenja, a u skladu sa orijentacijom savremene obrazovne politike.

Iskustvo sa obuke se koristi za primjenu teorije u stvarnom životu i za dalji razvoj i jačanje kompetencija. Ne postoje isključivi kriteriji podobnosti za polaznike. Ipak, budući da obuka snažno naglašava neophodnost primjene i refleksije u praktičnom radu, polaznici moraju imati mogućnost da primjene svoje stečene kompetencije u stvarnim situacijama. U idealnom slučaju, polaznici bi već trebali da rade kao nastavnici u obrazovanju odraslih kada započnu program osposobljavanja. U svakom slučaju, neophodno je da imaju priliku započeti takav posao za vrijeme programa obuke.

Napomena: Program je akreditovan od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Odaberite programe obrazovanja koje je verificiralo Ministarstvo kulture, obrazovanja i sporta u vrhunski tehnički opremljenim učionicama u Centru za Obrazovanje i Poduzetništvo

Trajanje kursa: 120 sati

3/20

Cijena kursa: 800 KM