Strategije lokalnog razvoja

Vodeća načela na kojima se zasniva planiranje lokalnog razvoja jesu održivost i socijalna uključenost. Načelo održivosti zasniva se na ideji da prirodni i ljudski sistemi moraju biti regenerativni (obnovljivi) i uravnoteženi da bi trajali. Načelo održivosti podrazumijeva integriranost najvažnijih ekonomskih, društvenih i okolišnih aspekata:

  • Ekonomski zahtjevi za dinamičnom i okolišno učinkovitom i održivom ekonomijom, koja osigurava prosperitet i pruža prilike za sve, u kojoj socijalne troškove i troškove zaštite okoliša snose oni koji ih prouzrokuju;
  • Društveni zahtjevi za osiguranje boljih socijalnih uslova, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava za sve slojeve i skupine, uključujući načelo ravnopravnosti spolova;
  • Okolišni zahtjevi da se životno važni prirodni resursi koriste tako da zadovoljavanje sadašnjih potreba ne ugrožava mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe.

Uz održivost i socijalnu uključenost kao vodeća načela, planiranje lokalnog razvoja u BiH odlikuju i sljedeće tri ključne karakteristike:

  • Integracija sektora (intersektorski umjesto sektorskog pristupa) polazeći od osnovne pretpostavke da je međuovisnost prirodnih, društvenih i ekonomskih sustava takva i tolika da zahtijeva integriran pristup;
  • Integracija horizonata planiranja (dugi, srednji i kratki rok);
  • Uklapanje podsistema lokalnog razvoja u hijerarhijski više sisteme, uključujući sistem potpore EU, koji će biti sve važniji izvor finansijske i stručne pomoći općinama.