Varilac

Zavarivači spajaju metalne dijelove postupkom zagrijavanja. Na visokim temperaturama metal se tali, pri čemu se njegovi dijelovi stapaju u kompaktnu cjelinu. Zbog čvrstoće zavarenih spojeva zavarivanje se primjenjuje za izradu i popravku visokonapregnutih (visokoopterećenih) konstrukcija. Zbog toga se ono primjenjuje u brodogradnji, mostogradnji, u automobilskoj industriji, u izgradnji rafinerija i nuklearnih pogona.

Osim toga zavarivanjem se izrađuju i popravljaju sitniji predmeti za široku potrošnju. Zavarivači svoj posao obavljaju prema odgovarajućoj tehničkoj i tehnološkoj dokumentaciji (opisima, tehničkim nacrtima, skicama). Postupak zavarivanja zavisi od materijala koji se vari i svrhe predmeta koji se obrađuje. Zavarivanje se radi uglavnom električnim lukom (električno zavarivanje) i plinom (autogeno zavarivanje), a postoji i elektrootporno zavarivanje.

Zadaće ovog obrazovnog programa su osposobiti polaznika za:

 • Pripremu radnog prostora, predmeta rada i sredstava za rad u skladu sa radnim nalogom;
 • Izvođenje operacija u tehnološkom procesu po fazama zavarivanja;
 • Korištenje mjernih i kontrolnih instrumenata;
 • Planiranje, pripremu, izvođenje i provjeru kvaliteta obavljenog posla;
 • Racionalno korištenje sredstava rada, energije, materijala i vremena;
 • Čitanje tehničkih crteža i tehnološke dokumentacije;
 • Rezanje i obrađivanje dijelova električnim lukom i gasnim postupkom;
 • Zavarivanje i navarivanje dijelova ručnim elektrolučnim postupkom;
 • Zavarivanje električnim lukom u zaštiti inertnih gasova;
 • Rad na automatima za zavarivanje;
 • Spajanje dijelova elektrootpornim zavarivanjem;
 • Zavarivanje, navarivanje i sječenje dijelova gasnim postupkom;
 • Spajanje dijelova postupkom mekog i tvrdog lemljenja;
 • Rukovanje alatima, priborima i uređajima za zavarivanje.

Predviđeno trajanje ovog obrazovnog programa je 600 sati, od čega 300 sati teoretske nastave, a 300 sati praktične nastave.